Ukraina – ciekawy, wielki i obiecujący rynek na wyciągniecie ręki

_DSC0721W ramach cyklu spotkań z ambasadorami akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej, na zaproszenie Prezesa Janusz Cieślaka w gościnnych progach Hotelu – Restauracji ,,Czarny Kot’’- My Warsaw Residence, członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska spotkali się z Ambasadorem Republiki Ukrainy profesorem Markiyanem Malskim oraz Radcą Ministrem dr Tarasem Tokarskim.

Ukraińscy goście przedstawili informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w ich kraju oraz obecny stan i perspektywy współpracy ekonomicznej z Polską.

W lutym 2013 r. rząd Ukrainy przyjął program aktywizacji gospodarki na lata 2013-2014. Środki na realizację tego planu pochodzić mają z budżetu państwa, jak również od międzynarodowych organizacji finansowych, z gwarantowanych przez państwo kredytów, z prywatnych inwestycji i środków własnych przedsiębiorstw (wartość programu – 380 mld UAH/ 48 mld USD)._DSC0658 Program zakłada m.in. wzrost PKB Ukrainy w 2013 r. na poziomie 2,5-3,4% a w 2014 r. – 3,4% oraz wzrost produkcji przemysłu maszynowego o 10% i produkcji rolnej o 25%. Priorytety programu to: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa warunków inwestycyjnych, wsparcie krajowych producentów i realizacja polityki zastępowania importu, rozwój branż wysokich technologii (rakietowo-kosmicznej, lotniczej), przeprowadzenie reform strukturalnych w przedsiębiorstwach państwowych, a także m.in. w sferze infrastruktury i łączności i sektorze paliwowo-energetycznym. Szczególnym priorytetem ma być objęty rozwój potencjału eksportowego.

Polska zajmuje czwarte miejsce wśród importerów towarów i usług z Ukrainy oraz miejsce piąte wśród eksporterów do tego kraju. Saldo wzajemnych obrotów jest dodatnie dla Polski. Głównymi obszarami zainteresowania inwestorów są:

  • energetyka (inwestycje w pozyskiwanie surowców energetycznych, zwłaszcza węgla i gazu ziemnego); odnawialne źródła energii, energooszczędność,
  • inwestycje w produkcję i dystrybucję energii elektrycznej,
  • branżę rolno-spożywczą (inwestycje w hodowlę zwierząt i uprawę roślin oraz przetwórstwo rolno-spożywcze)
  • budownictwo (inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, inwestycje infrastrukturalne).

W relacjach z Ukrainą polscy przedsiębiorcy sygnalizują istnienie barier o charakterze systemowym, które utrudniają współpracę gospodarczą. do najważniejszych z nich należą:

  • nieterminowy zwrot podatku VAT eksporterom;
  • brak przejrzystości i dużą zmienność ukraińskich przepisów prawnych,

Dużą bolączką, jest także brak specjalnych stref ekonomicznych.

_DSC0725Polscy przedsiębiorcy liczą, że wkrótce polsko – ukraińskie relacje gospodarcze ulegną znaczącej poprawie, tworząc nowe szanse i sprzyjające warunki ich rozwoju. Będzie to możliwe dzięki konsekwentnemu wspieraniu przez Polskę europejskich aspiracji Ukrainy i możliwości podpisania jeszcze w bieżącym roku Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Częścią tego wsparcia jest realizowana także przez Polskę koncepcja Partnerstwa Wschodniego.

Niełatwy obecnie dla polskiego biznesu ukraiński rynek, jest zbyt ważny i perspektywiczny, by nie skorzystać z tworzących się szans współpracy. Warto je oceniać obustronnie, bowiem korzyści stąd płynące dotyczą dwóch bardzo bliskich i powiązanych historią krajów.