Badanie trzeźwości pracowników.

6 lutego 2023 r. ogłoszona została ustawa wprowadzająca długo wyczekiwane przepisy w zakresie możliwości kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Zmiany wchodzą w życie już w tym tygodniu.

1. Wprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników

Zgodnie z ustawą, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia

  • ochrony życia i zdrowia pracowników, lub innych osób lub

  • ochrony mienia

pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Kontrola ta będzie obejmować badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Zasady tej kontroli będą musiały być ustalone:

  • w układzie zbiorowym pracy jeżeli pracodawca jest nim objęty, lub

  • w regulaminie pracy jeżeli pracodawca jest obowiązany do jego ustalenia, lub

  • w obwieszczeniu

oraz będą musiały obejmować:

1. informację o wprowadzeniu kontroli,

2. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą,

3. sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli oraz czas i częstotliwość jej przeprowadzania.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca będzie obowiązany poinformować pracowników nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz każdorazowo przy zatrudnieniu pracownika objętego kontrolą trzeźwości przed dopuszczeniem go do pracy – w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Konsekwencje wyniku badania

W przypadku, gdy kontrola wykaże u pracownika obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo gdy zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że pracownik stawił się w takich stanach do pracy, pracodawca nie powinien dopuścić go do pracy i przekaże mu informację dotyczącą podstaw niedopuszczenia do pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości będzie przeprowadzać uprawniony do tego organ. Badanie to, co do zasady będzie odbywać się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, ale przewidziano przypadki, w których organ będzie mógł zlecić przeprowadzenie badania krwi.

W przypadku, gdy wynik badania organu nie wskaże na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3. Kontrola obecności w organizmie innych substancji

Pracodawca będzie miał również możliwość wprowadzenia kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, których wykaz znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia. W celu ustalenia zasad tej kontroli oraz zasad dotyczących niedopuszczenia pracownika do pracy przepisy dotyczące kontroli na obecność alkoholu będzie stosować się odpowiednio.

4. Przechowywanie informacji dotyczących kontroli

Pracodawca powinien przechowywać informacje dotyczące przeprowadzonego badania w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania, chyba że:

  • w stosunku do pracownika została zastosowana kara upomnienia, nagany lub pieniężna – pracodawca będzie wtedy przechowywać informacje do czasu uznania kary za niebyłą, albo

  • informacje te mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres przechowywania informacji przez pracodawcę ulegnie wtedy przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie wyżej wymienionych okresów, informacje podlegają usunięciu.

5. Uwagi końcowe

Warunki przeprowadzania kontroli, a także sposób dokumentowania badań oraz wytyczne, co do urządzeń pomiaru, na które warto zwrócić szczególną uwagę, są określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu, które, tak jak ustawa, ma wejść w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

Opisane zasady będą odpowiednio stosowane do kontroli trzeźwości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kontakt:

dr Ewa Boryczko

Radca prawny

Partner w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 22 279 31 00

M +48 501 106 273

ewa.boryczko@bsjp.pl

Aleksandra Wylecioł

Radca prawny

Associate w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 32 253 68 77

M + 48 883 363 287

aleksandra.wyleciol@bsjp.pl

bnt attorneys in CEE i BSJP łączą siły.

bnt attorneys in CEE i BSJP łączą siły. Powstaje jedna z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w nowej UE

Jeden silny partner na miejscu dla wszystkich krajów i jurysdykcji – bnt attorneys in CEE, wiodąca kancelaria prawa gospodarczego z 10 biurami w Europie Środkowo-Wschodniej oraz BSJP, renomowana polska kancelaria full-service połączyły się, stając się jednym z największych dostawców usług doradztwa prawnego w regionie krajów nowej Unii Europejskiej: od Tallina po Sofię.

Z punktu widzenia bnt ruch ten stanowi realizację długofalowej strategii rozwoju na jednym z jej kluczowych rynków. Kancelaria bnt była bowiem obecna w Polsce od 2005 roku dzięki warszawskiemu oddziałowi bnt Neupert Zamorska & Partnerzy. W wyniku połączenia z BSJP Partnerzy kancelarii bnt: Dominka Wągrodzka, Małgorzata Zamorska, Martin Neupert i Daniel Göẞling dołączą do biura BSJP w Warszawie, a skonsolidowany, ponad 100-osobowy zespół w Polsce będzie stanowić największy oddział bnt w Europie. Nowa kancelaria w Polsce będzie działać pod wspólną marką „BSJP | bnt”.

Dla BSJP oznacza to objęcie pozycji największej kancelarii w Polsce posiadającej biura w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu poziomu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, a także rekordowy napływ inwestycji z regionu, fuzja z bnt wzmocni transgraniczne możliwości BSJP i otworzy przed nią szansę rozwoju w kierunku budowy centrum obsługi inwestycji krajowych i zagranicznych, jak również multijurysdykcyjnych inwestycji regionalnych.

Obie kancelarie są obecne na rynku usług prawnych już od ponad 20 lat, doradzając inwestorom i korporacjom, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zagranicznych. Swoim klientom oferują najwyższej jakości usługi świadczone w ich lokalnym języku, poparte wiedzą na temat ich odmiennych kultur biznesowych i prawnych, co znajduje odzwierciedlenie w najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingach prawniczych. Połączenie doprowadzi m.in. do zwiększenia obszarów prawa i branż, w których uruchomiona kancelaria będzie mogła obsługiwać swoich klientów.

Z ogromnym entuzjazmem spoglądamy na połączenie sił z BSJP na największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Z tak uznanym partnerem wzajemnie zwiększymy swój potencjał biznesowy we wszystkich jurysdykcjach i zapewnimy jeszcze lepsze usługi dla naszych klientów mówi Margareta Sovova, Managing Partner International w kancelarii bnt attorneys in CEE.

Jesteśmy dumni, że możemy stworzyć coś nowego i wyjątkowego zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na poziomie lokalnym: regionalną kancelarię z silnymi miejscowymi podmiotami we wszystkich krajach, w których jest obecna i pierwszą dużą polską kancelarię o tak szerokim zasięgu geograficznym podkreśla Dag Nilsson, Managing Partner w BSJP, a obecnie również Managing Partner International w bnt attorneys in CEE.

W efekcie połączenia kancelaria będzie mogła zaoferować swoim klientom specjalistyczne doradztwo prawne świadczone przez ponad 200 wielojęzycznych ekspertów pracujących w 13 biurach na terenie 9 krajów Unii Europejskiej, w tym w 4 strategicznych ośrodkach w Polsce (w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu), obejmujące swoim zasięgiem nie tylko Europę Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią, ale także kraje niemiecko- i francuskojęzyczne oraz cały region nordycki.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.bnt.eu oraz www.bsjp.pl.

Kontakt:

Margareta Sovova

Rechtsanwältin | Managing Partner International / bnt attorneys in CEE

T +421 903 792 575

margareta.sovova@bnt.eu

DE, EN, SK

Dag Nilsson

Radca prawny | Managing Partner International / bnt attorneys in CEE

T +48 22 279 31 00

dag.nilsson@bsjp.pl

DE, EN, IT, PL, SE

Redaktor Przemysław Talkowski, laureat nagrody EKB Polska, świętuje 400 odcinków programu „Państwo w Państwie”.

W  niedzielę, 9 maja, widzowie Polsatu i Polsat News obejrzeli 400. odcinek programu „Państwo w Państwie”. Jeden z najważniejszych programów interwencyjnych w Polsce od początku prowadzony przez Przemysława Talkowskiego, od 10 lat piętnuje przypadki nadużywania prawa w relacjach: państwo-przedsiębiorca, państwo-obywatel.

Pierwsze wydanie programu miało miejsce w dniu  9 października 2011 roku. Program „Państwo w Państwie” w ciągu dekady zyskał ogromną popularność. Dzięki działaniom programu m.in. dokonano istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a dziesiątki spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia. Za swoją pracę prowadzący program „Państwo w Państwie” redaktor Przemysław Talkowski otrzymał nagrodę Europejskiego Klubu Biznesu Polska Bene Meritus 2015 Dobrze Zasłużony.  Redakcja „Państwa w Państwie” była także wielokrotnie nagradzana,  Jesienią program będzie obchodził swoje 10-lecie.

Serdecznie gratulujemy!

EKB Polska popiera Konstytucję dla biznesu.

Europejski Klub Biznesu Polska bardzo pozytywnie ocenia propozycje zmian zawarte w przedstawionych założeniach Konstytucji dla biznesu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wszelkie rozwiązania ułatwiające działalność polskim przedsiębiorcom są przez nas zawsze oczekiwane i mogą liczyć na poparcie z naszej strony.  Od samego początku istnienia naszego Stowarzyszenia, wielokrotnie zawracaliśmy uwagę, że dużą przeszkodą w rozwoju polskiej gospodarki są różnego rodzaju bariery prawne oraz „gąszcz” niejasnych i czasami sprzecznych, przepisów. Wszystko jednak wskazuje na to, że nasz głos został usłyszany.

Konstytucja dla biznesu jest z całą pewnością długo oczekiwanym przez przedsiębiorców dokumentem.  Jest on dość obszerny dlatego w tym miejscu  chcielibyśmy zwrócić  uwagę tylko na kilka jego aspektów.

Ze szczególną satysfakcją przyjmujemy zapowiedź powołania rzecznika przedsiębiorców. Ten postulat był przez Europejski Klub Biznesu Polska podnoszony już w 2013 r. i skonkretyzowany w projekcie ustawy autorstwa mecenasa Wojciecha Błaszczyka, ówczesnego członka Zarządu naszego Stowarzyszenia. Pomimo przedłożenia projektu przedstawicielom Klubów Poselskich w Sejmie, uzyskał wówczas  poparcia  jedynie jednej opcji politycznej.  Teraz ma szansę na realizację, czego oczekujemy. 

Jednym z podstawowych aspektów ważnych dla przedsiębiorcy jest przejrzystość prawa i interpretacji przepisów, a co za tym idzie pewność prawa. Pewność prawa jest podstawowym sprzymierzeńcem przedsiębiorcy i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zarówno bieżącej działalności, jak i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Pewność prawa przynosi przedsiębiorcom także efekty wymierne chociażby poprzez zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną,  a także kosztów długoletnich  procesów sądowych.

Nawiązanie do słynnej tzw. ustawy Wilczka zgodnie z którą, to co nie jest zabronione, jest dozwolone, przyjmujemy zdecydowanie jako krok w dobrym kierunku. Ta zasada jest także związana ze wspomnianą powyżej pewnością prawa.  Podobnie patrzymy na propozycje wprowadzenia zasady „milczącej zgody urzędu”, czy tłumaczenia wszelkich niejasności na korzyść przedsiębiorcy, a nie jak do tej pory, dokładnie na odwrót. Optymistycznie również spoglądamy na propozycje stosowania przez urzędy kar adekwatnych do przewinień. Zdecydowanie buduje to poczucie sprawiedliwości oraz służy utrwalaniu dobrych, pozytywnych relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Mamy również nadzieje, że zlikwiduje to dość słynne przypadki, w których za drobne przewinienie (np. za pomyłkę na fakturze w wysokości kliku groszy polskich), była naliczana kara wielokrotnie wyższa do ewentualnych strat poniesionych przez skarb państwa i niewspółmiernie wysoka do popełnionego błędu.

Zasadne jest także powołanie wspólnej komisji rządu i przedsiębiorców jako stałego forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców, której zadaniem będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Europejski Klub Biznesu Polska popiera sugestię prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  aby rozszerzyć taka komisję  także o przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Najistotniejsze jednak, z naszego punktu widzenia, jest położenie nacisku na budowanie partnerskich relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i „życzliwej neutralności”. Na podstawie przedstawionych założeń Konstytucji dla biznesu można wnioskować, że zmianie uległo postrzeganie przedsiębiorców  – wreszcie zrozumiano, że są oni solidnym fundamentem budowania zamożności i rozwoju polskiego społeczeństwa.

Europejski Klub Biznesu Polska życzy wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu determinacji i powodzenia w jak najszybszym wprowadzaniu proponowanych rozwiązań w życie, tym bardziej, że są one potrzebne „na wczoraj”. Podkreślić należy, że sama idea Konstytucji dla biznesu jest bardzo szczytna,  natomiast ważna będzie  jej realizacja w praktyce,  a więc przedstawione wraz z Konstytucją projekty aktów prawnych.

Konstytucja dla biznesu.