EKB Polska popiera Konstytucję dla biznesu.

Europejski Klub Biznesu Polska bardzo pozytywnie ocenia propozycje zmian zawarte w przedstawionych założeniach Konstytucji dla biznesu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wszelkie rozwiązania ułatwiające działalność polskim przedsiębiorcom są przez nas zawsze oczekiwane i mogą liczyć na poparcie z naszej strony.  Od samego początku istnienia naszego Stowarzyszenia, wielokrotnie zawracaliśmy uwagę, że dużą przeszkodą w rozwoju polskiej gospodarki są różnego rodzaju bariery prawne oraz „gąszcz” niejasnych i czasami sprzecznych, przepisów. Wszystko jednak wskazuje na to, że nasz głos został usłyszany.

Konstytucja dla biznesu jest z całą pewnością długo oczekiwanym przez przedsiębiorców dokumentem.  Jest on dość obszerny dlatego w tym miejscu  chcielibyśmy zwrócić  uwagę tylko na kilka jego aspektów.

Ze szczególną satysfakcją przyjmujemy zapowiedź powołania rzecznika przedsiębiorców. Ten postulat był przez Europejski Klub Biznesu Polska podnoszony już w 2013 r. i skonkretyzowany w projekcie ustawy autorstwa mecenasa Wojciecha Błaszczyka, ówczesnego członka Zarządu naszego Stowarzyszenia. Pomimo przedłożenia projektu przedstawicielom Klubów Poselskich w Sejmie, uzyskał wówczas  poparcia  jedynie jednej opcji politycznej.  Teraz ma szansę na realizację, czego oczekujemy. 

Jednym z podstawowych aspektów ważnych dla przedsiębiorcy jest przejrzystość prawa i interpretacji przepisów, a co za tym idzie pewność prawa. Pewność prawa jest podstawowym sprzymierzeńcem przedsiębiorcy i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zarówno bieżącej działalności, jak i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Pewność prawa przynosi przedsiębiorcom także efekty wymierne chociażby poprzez zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną,  a także kosztów długoletnich  procesów sądowych.

Nawiązanie do słynnej tzw. ustawy Wilczka zgodnie z którą, to co nie jest zabronione, jest dozwolone, przyjmujemy zdecydowanie jako krok w dobrym kierunku. Ta zasada jest także związana ze wspomnianą powyżej pewnością prawa.  Podobnie patrzymy na propozycje wprowadzenia zasady „milczącej zgody urzędu”, czy tłumaczenia wszelkich niejasności na korzyść przedsiębiorcy, a nie jak do tej pory, dokładnie na odwrót. Optymistycznie również spoglądamy na propozycje stosowania przez urzędy kar adekwatnych do przewinień. Zdecydowanie buduje to poczucie sprawiedliwości oraz służy utrwalaniu dobrych, pozytywnych relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Mamy również nadzieje, że zlikwiduje to dość słynne przypadki, w których za drobne przewinienie (np. za pomyłkę na fakturze w wysokości kliku groszy polskich), była naliczana kara wielokrotnie wyższa do ewentualnych strat poniesionych przez skarb państwa i niewspółmiernie wysoka do popełnionego błędu.

Zasadne jest także powołanie wspólnej komisji rządu i przedsiębiorców jako stałego forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców, której zadaniem będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Europejski Klub Biznesu Polska popiera sugestię prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  aby rozszerzyć taka komisję  także o przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Najistotniejsze jednak, z naszego punktu widzenia, jest położenie nacisku na budowanie partnerskich relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i „życzliwej neutralności”. Na podstawie przedstawionych założeń Konstytucji dla biznesu można wnioskować, że zmianie uległo postrzeganie przedsiębiorców  – wreszcie zrozumiano, że są oni solidnym fundamentem budowania zamożności i rozwoju polskiego społeczeństwa.

Europejski Klub Biznesu Polska życzy wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu determinacji i powodzenia w jak najszybszym wprowadzaniu proponowanych rozwiązań w życie, tym bardziej, że są one potrzebne „na wczoraj”. Podkreślić należy, że sama idea Konstytucji dla biznesu jest bardzo szczytna,  natomiast ważna będzie  jej realizacja w praktyce,  a więc przedstawione wraz z Konstytucją projekty aktów prawnych.

Konstytucja dla biznesu.