Badanie trzeźwości pracowników.

6 lutego 2023 r. ogłoszona została ustawa wprowadzająca długo wyczekiwane przepisy w zakresie możliwości kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Zmiany wchodzą w życie już w tym tygodniu.

1. Wprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników

Zgodnie z ustawą, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia

 • ochrony życia i zdrowia pracowników, lub innych osób lub

 • ochrony mienia

pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Kontrola ta będzie obejmować badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Zasady tej kontroli będą musiały być ustalone:

 • w układzie zbiorowym pracy jeżeli pracodawca jest nim objęty, lub

 • w regulaminie pracy jeżeli pracodawca jest obowiązany do jego ustalenia, lub

 • w obwieszczeniu

oraz będą musiały obejmować:

1. informację o wprowadzeniu kontroli,

2. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą,

3. sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli oraz czas i częstotliwość jej przeprowadzania.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca będzie obowiązany poinformować pracowników nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz każdorazowo przy zatrudnieniu pracownika objętego kontrolą trzeźwości przed dopuszczeniem go do pracy – w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Konsekwencje wyniku badania

W przypadku, gdy kontrola wykaże u pracownika obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo gdy zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że pracownik stawił się w takich stanach do pracy, pracodawca nie powinien dopuścić go do pracy i przekaże mu informację dotyczącą podstaw niedopuszczenia do pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości będzie przeprowadzać uprawniony do tego organ. Badanie to, co do zasady będzie odbywać się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, ale przewidziano przypadki, w których organ będzie mógł zlecić przeprowadzenie badania krwi.

W przypadku, gdy wynik badania organu nie wskaże na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3. Kontrola obecności w organizmie innych substancji

Pracodawca będzie miał również możliwość wprowadzenia kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, których wykaz znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia. W celu ustalenia zasad tej kontroli oraz zasad dotyczących niedopuszczenia pracownika do pracy przepisy dotyczące kontroli na obecność alkoholu będzie stosować się odpowiednio.

4. Przechowywanie informacji dotyczących kontroli

Pracodawca powinien przechowywać informacje dotyczące przeprowadzonego badania w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania, chyba że:

 • w stosunku do pracownika została zastosowana kara upomnienia, nagany lub pieniężna – pracodawca będzie wtedy przechowywać informacje do czasu uznania kary za niebyłą, albo

 • informacje te mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres przechowywania informacji przez pracodawcę ulegnie wtedy przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie wyżej wymienionych okresów, informacje podlegają usunięciu.

5. Uwagi końcowe

Warunki przeprowadzania kontroli, a także sposób dokumentowania badań oraz wytyczne, co do urządzeń pomiaru, na które warto zwrócić szczególną uwagę, są określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu, które, tak jak ustawa, ma wejść w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

Opisane zasady będą odpowiednio stosowane do kontroli trzeźwości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kontakt:

dr Ewa Boryczko

Radca prawny

Partner w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 22 279 31 00

M +48 501 106 273

ewa.boryczko@bsjp.pl

Aleksandra Wylecioł

Radca prawny

Associate w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 32 253 68 77

M + 48 883 363 287

aleksandra.wyleciol@bsjp.pl

Nowe przepisy o pracy zdalnej.

6 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszona została ustawa wprowadzająca liczne zmiany w prawie pracy dotyczące między innymi możliwości świadczenia pracy zdalnej oraz wprowadzające prawo pracodawcy do kontroli trzeźwości wszystkich pracowników. Mimo że zasadniczo ustawa wejdzie w życie już 21 lutego 2023, to najistotniejsze zmiany w zakresie pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku.

1. Możliwość świadczenia pracy zdalnej

Zgodnie z przyjętą ustawą, praca zdalna będzie mogła być wykonywana:

 • w wyniku porozumienia stron umowy o pracę – zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

 • na polecenie pracodawcy:

 • w przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii lub

 • gdy z powodu działania siły wyższej pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków pracy,

 • w wyniku obowiązkowego uwzględnienia wniosku:

 • pracownika będącego rodzicem dziecka nieuleczalnie chorego czy ciężko upośledzonego,

 • pracownicy w ciąży,

 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,

 • pracownika sprawującego opiekę nad inną osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje przypadki, w których uwzględnienie wniosku pracownika nie jest konieczne (gdy nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika), a także listę prac, które nie są objęte pracą zdalną.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca poinformuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

2. Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej

W każdym przypadku wykonywania pracy zdalnej na pracodawcy ciążyć będą dodatkowe obowiązki informacyjne. Zasady wykonywania pracy zdalnej określone powinny być:

 • w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową,

 • w regulaminie:
 • w przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do jego zawarcia z zakładową organizacją związkową,

 • po konsultacjach z przedstawicielami pracowników, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe,

 • w porozumieniu zawartym z pracownikiem albo w wydanym przez pracodawcę poleceniu, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo nie został wydany regulamin.

Ustawa ustala katalog niezbędnych elementów, które powyższe dokumenty powinny zawierać.

3. Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy

Pracodawca zostanie wyraźnie zobowiązany do:

 • zapewnienia pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi pracy,
 • zapewnienia pracownikowi instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy lub pokrycia kosztów związanych z tymi czynnościami i eksploatacją narzędzi pracy,

 • pokrycia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych,

 • pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie albo poleceniu.

W przypadku gdy strony ustalą zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezapewnionych przez pracodawcę, pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Co ważne, pokrycie wyżej wymienionych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, wypłata ekwiwalentu czy zastępująca ją wypłata ryczałtu nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca uzyska wyraźne uprawnienie do przeprowadzania, na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie albo poleceniu, kontroli:

 • wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,

 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Kontrola ta przeprowadzana ma być w porozumieniu z pracownikiem w godzinach i miejscu wykonywania pracy i nie może naruszać prywatności pracownika ani utrudniać mu korzystania z pomieszczeń domowych.

5. Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną

Ustawa wprowadza również szereg zasad związanych z niedyskryminowaniem pracownika wykonującego pracę zdalnie. Zgodnie z przyjętą ustawą, pracownik taki nie może być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowany czy traktowany mniej korzystnie. Pracodawca powinien mu również umożliwić przebywanie na terenie zakładu pracy, korzystanie ze znajdujących się tam pomieszczeń oraz kontakt z innymi pracownikami.

6. Okazjonalna praca zdalna

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim wypadku nie będzie konieczne istnienie regulaminu ani porozumienia wyznaczającego zasady odbywania pracy zdalnej. Szczegóły dotyczące między innymi kontroli wykonywania pracy zdalnej będą ustalone bezpośrednio z pracownikiem.

Kontakt:

dr Ewa Boryczko

Radca prawny

Partner w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 22 279 31 00

M +48 501 106 273

ewa.boryczko@bsjp.pl

Aleksandra Wylecioł

Radca prawny

Associate w kancelarii BSJP | bnt

T + 48 32 253 68 77

M + 48 883 363 287

aleksandra.wyleciol@bsjp.pl

Kupując polskie produkty, chronimy miejsca pracy!

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że indywidualne decyzje zakupowe mają realny wpływ na kondycję rodzimej gospodarki, a zatem na zamożność Polski. Robiąc zakupy, staramy się przede wszystkim kupować dobrej jakości produkty i usługi oraz wydawać na nie możliwie niewiele. Generalnie nie interesujemy się dokąd trafiają nasze pieniądze i jakie ma to znaczenie.  Okazuje się, że ma i to fundamentalne.

Polacy w 2017 r. przeznaczyli tylko na same wydatki w handlu detalicznym ponad 397 mld zł (badanie GfK). Ponad 43 proc. tej kwoty zostało przeznaczone na artykuły spożywcze. Dane te pokazują, że jako konsumenci mamy realny wpływ na to, do kogo trafią nasze pieniądze. Czy zasilą polskich przedsiębiorców, którzy w kraju tworzą miejsca pracy i płacą podatki oraz inwestują środki finansowe w rozwój firmy, czy też zostaną wytransferowane za granicę i powiększą PKB innego kraju.

Z roku na rok wzrasta świadomość patriotyzmu konsumenckiego Polaków. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że kupując rodzime produkty, wpływają na rozwój polskiej gospodarki i sprawiają, że wszyscy się bogacimy. Wprawdzie, jeszcze daleko nam do podejścia prezentowanego przez Skandynawów czy Francuzów w tym względzie, ale widać znaczną poprawę, w szczególności gdy porównamy stan obecny z początkiem lat 90., kiedy to „zachłysnęliśmy” się zagranicznymi produktami. Według badań Centrum Badań i Analiz Rynku aż 90 procent Polaków, chętnie decyduje się na zakup rodzimych produktów. Nie do końca jednak wiemy, które marki w rzeczywistości są polskie. A biorąc pod uwagę wpływ na rozwój polskiej gospodarki ma to kluczowe znaczenie.

Wielość produktów tego samego rodzaju, brak wyraźnych, jednoznacznych oznaczeń miejsca produkcji, obcobrzmiące nazwy – to wszystko sprawia, że identyfikacja polskiego produktu podczas zakupów może sprawiać trudności. Jak w takim razie rozpoznać produkty wyprodukowane w Polsce przez firmę zarejestrowaną w naszym kraju? Jak sprawdzić kapitał stojący za firmą?

1. KOD KRESKOWY.

Odczytanie kodu kreskowego to pierwszy krok do stwierdzenia, czy za danym produktem stoi polska, czy zagraniczna firma. W większości przypadków produkt dopuszczony do sprzedaży posiada na opakowaniu kod kreskowy.  Pierwsze trzy cyfry kodu wskazują na miejsce zarejestrowania firmy dystrybuującej towar.
Produkty dystrybuowane przez firmę zarejestrowaną w Polsce, wyprodukowane na terenie Polski lub poza jej granicami, są sygnowane kodem kreskowym, którego początek stanowi ciąg cyfr „590”.

Prefiks „590” nie gwarantuje, że każdy oznaczony nim produkt został wytworzony w Polsce oraz że zysk z jego sprzedaży trafi do polskiego przedsiębiorstwa, dlatego aby być całkowicie przekonanym o polskim pochodzeniu towaru, potrzebna jest dodatkowa weryfikacja.

2. INFORMACJA NA OPAKOWANIU, ETYKIECIE LUB  METCE.

Aby być pewnym, że zakupiony produkt jest w stu procentach polskiego pochodzenia, należy sprawdzić dane adresowe firmy oraz poszukać na opakowaniu informacji o miejscu produkcji, które producent mógł dodatkowo podać. Wielu polskich producentów dumnie podkreśla na opakowaniu miejsce produkcji swoich wyrobów za pomocą napisu, naklejki lub symbolu graficznego, co ułatwia klientom podjęcie decyzji zakupowej. Bardzo często są to małe, rodzinne i nieznane szerzej firmy, które chcą wyróżnić się wśród zagranicznej i rodzimej konkurencji. Szukajmy więc na opakowaniach lub metkach napisów typu „Made in Poland”„Wyprodukowano w Polsce”„Produkt polski”„Jestem z Polski”, a także symboli graficznych: polskiej flagimapy Polskilogotypu programu „Polski ślad” czy „590 powodów”.

Tego typu oznaczenia odnoszą się jednak przede wszystkim do miejsca wytworzenia danego towaru. Bywa tak, że dany produkt faktycznie został wyprodukowany w fabryce na terenie Polski, której właścicielem jest jednak zagraniczne przedsiębiorstwo. W przypadku produktów spożywczych od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują jednolite kryteria, umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu wyrobów poprzez zawarcie informacji „Produkt polski” lub poprzez zamieszczenie znaku „Produkt polski”. Informacja „Produkt polski” może być podawana wyłącznie na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem konieczności wykorzystania takich składników w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju (np. bakalie typu rodzynki, czy skórka pomarańczowa).  Należy podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szeroko zakrojoną kampanię o zasięgu krajowym, mającą na celu popularyzację oznaczenia „Produkt polski” – więcej informacji znajduje się TUTAJ.3. SPECJALNE APLIKACJE NA TELEFON.

Do sprawdzenia informacji o producencie konkretnego produktu służą różnego rodzaju aplikacje na telefon. Służy temu bezpłatna aplikacja „Pola” stworzona przez Klub Jagielloński. Wystarczy, zeskanować kod kreskowy z opakowania dowolnego produktu i, jeśli jest on w bazie, w ciągu kilku sekund otrzymamy informację, czy dany producent: jest zarejestrowany i produkuje w Polsce, prowadzi badania i rozwój w Polsce, jest częścią zagranicznego koncernu oraz jak wysoki jest udział polskiego kapitału w jego przedsiębiorstwie. Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze. Można ją pobrać z Google Play, App Store i Windows Store.

Kolejną przydatną aplikacją, którą warto zainstalować w telefonie, jest „WspieramRynek.PL”. Po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu otrzymujemy informację, w jakim kraju produkt został wyprodukowany i kto jest jego producentem oraz czy kapitał producenta znajduje się w polskich rękach. Jeśli po zeskanowaniu produktu wyświetli się kolor zielony, oznacza to, że kupując go, wspieramy polski rynek. Jeżeli pojawi się kolor żółty lub czerwony, będzie to znak, że produkt lub producent nie pochodzi z Polski – w takim wypadku warto poszukać innej, rodzimej marki. Lista alternatywnych marek produkujących podobne produkty, z wyróżnieniem tych pochodzących z Polski, dostępna jest w aplikacji na dole ekranu. Aplikacja dostępna jest w Google Play.

Warto także zainstalować aplikację „Polskie Marki”, która nieco różni się od dwóch wcześniej wymienionych. By sprawdzić, czy produkt został wyprodukowany przez firmę z polskim kapitałem, nie musimy skanować kodu kresowego – wystarczy wpisać nazwę produktu, nazwę marki bądź firmy. W aplikacji „Polskie Marki”, funkcja „Kategorie” pozwala na sprawdzenie pochodzenia całych grup produktów, marek usługowych czy firm. Aplikacja posiada także funkcję „Lista zakupów”, za pomocą której można stworzyć listę polskich produktów do zakupu w przyszłości. Aplikacja dostępna jest w Google Play.

PAMIĘTAJMY:

Wydane pieniądze, które zasilą polską gospodarkę pozwolą polskim przedsiębiorcom zachować w tym trudnym czasie płynność finansową i utrzymać miejsca pracy. Więcej pieniędzy wydanych na polskie produkty, to nie tylko zyski dla poszczególnych przedsiębiorców, ale i większe wpływy do budżetu państwa. Pieniądze te wracają do nas między innymi w postaci nakładów na publiczną służbę zdrowia, a ta w czasie pandemii ma bardzo duże potrzeby.