Walne zgromadzenie członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad był Hotel „ Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Problematyka sprawozdawcza Walnego Zgromadzenia obejmowała okres od momentu rejestracji Stowarzyszenia tj. od dnia 01 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
Zgodnie z zapisami Statutu zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Po przeprowadzeniu statutowych czynności formalnych Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Pana Janusza Cieślaka,
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącą Komisji Panią Annę Kosik.

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Pana Janusza Cieślaka. Przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Panią Annę Kosik ocena spotkała się z jednoznacznym poparciem uczestników zgromadzenia.

II Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej.
Przyjęto również w formie uchwały proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie, polegające na rozszerzeniu działalności Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków EKB Polska Sala obrad Wręczenie legitymacji