Polsko – Brytyjskie Forum Belwederskie.

W dniach 3 i 4 marca br. odbyło się w Londynie IV Polsko – Brytyjskie Forum Belwederskie. Zainaugurowane w 2017 r. Forum Belwederskie jest najważniejszą pozarządową platformą dialogu polsko-brytyjskiego, w której uczestniczą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, politycy, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy i organizacje pozarządowe z obu państw. Celem Forum jest wzmacnianie wzajemnych relacji poprzez debaty i dyskusje na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Tegoroczne Forum było organizowane przez dwa think tanki: Chatham House – Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  Forum przewodniczyli ze strony polskiej prof. Zdzisław Krasnodębski, a ze strony brytyjskiej Sir Malcolm Rifkind. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i prof. Zdzisław Krasnodębski, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim.

Tematem sesji plenarnej pierwszego dnia Forum było „Polska i Wielka Brytania: więzi dwustronne w zmieniającym się kontekście politycznym” oraz próba udzielenia odpowiedzi na zagadnienia

 • jak Brexit wpłynie na stosunki brytyjsko-polskie;
 • jak ten związek może zostać utrzymany i pogłębiony w przyszłości.

W drugim dniu Forum podczas sesji plenarnej podjęty został temat „Suwerenność i tożsamość w Wielkiej Brytanii i  w Polsce”. Dużo uwagi poświęcono także temu, jak Unia Europejska będzie wyglądała bez Wielkiej Brytanii i jakie będzie miała relacje z Londynem. Obecny na Forum minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że w Brukseli rozpowszechnione jest przekonanie, że bez Wielkiej Brytanii, która hamowała integrację, kierowanie Unią będzie proste, jednak to przekonanie – podkreślił – jest błędne. Szymański uważa, że przed Unią stoi konieczność udzielenia odpowiedzi na bardzo poważne pytania – o przyszłość modelu gospodarczego w sytuacji coraz silniejszych tendencji protekcjonistycznych, o zakres jej odpowiedzialności za sprawy poza jej granicami oraz o budżet, bo jego zmniejszanie, do czego dążą niektóre państwa, oznacza – podkreślał Szymański – zmniejszanie roli Unii.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i Konrad Szymański, Minister ds Unii Europejskiej.

Malcolm Rifkind, były członek rządów Margaret Thatcher i Johna Majora, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim stwierdził, że nie ma żadnego pragnienia ani w brytyjskim rządzie, ani w Partii Konserwatywnej, ani w ogóle w Wielkiej Brytanii, by doszło do fragmentaryzacji UE. Z tych samych powodów, dla których Winston Churchill wzywał w 1946 r. do zjednoczenia Europy, zastrzegając, że Wielka Brytania pewnie nie będzie jej częścią – bo w interesie Wielkiej Brytanii jest stabilna Europa.

Przemawia Malcolm Rifkind, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim.

Kolejne  V Forum odbędzie się w 2021 r. w Polsce.

 

 

Kampania informacyjno – promocyjna Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego podczas Gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

W ramach wydarzenia pn. „Gala wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska”, która odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim w dniu 1 lutego 2020 r., będzie miała miejsce m.in. promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo  i  Morze”  realizowanego przez  Ministerstwo  Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które, na specjalnie do tego wydzielonej przestrzeni zaprezentuje tematykę Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez Program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, ale także z tym, co już udało się zrealizować w tych sektorach dzięki wsparciu Unii Europejskiej i realizacji Programu.

– Kto może otrzymać dofinansowanie?

– Jakie projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020?

– Kto i gdzie może składać wnioski o dofinansowanie?

O tym można będzie dowiedzieć się na stoisku informacyjno-promocyjnym programu oraz z udostępnionych tam materiałów.

Na stoisku dostępne będą informacje o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który zakłada realizację sześciu priorytetów dotyczących:

 • promowania zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
 • wspierania zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury, w tym przede wszystkim osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej,
 • wspierania wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
 • zwiększania zatrudnienia i spójność terytorialną na obszarach rybackich,
 • wspierania wprowadzania do obrotu i przetwarzania, a przede wszystkim wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • zintegrowanej polityki morskiej.

PO RYBY 2014-2020 daje możliwość udzielenia finansowego wsparcia, który obejmie m.in. sektor rybacki, rynek rybny, zintegrowaną politykę morską. Pomoc obejmuje również rybołówstwo śródlądowe, akwakulturę i w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Więcej informacji o Programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w tym o aktualnych naborach wniosków) na stronie www.mgm.gov.pl

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

www.mgm.gov.pl

 

Promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach Gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbyła się  w dniu 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Arkadach Kubickiego miała miejsce promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które, na specjalnie do tego wydzielonych przestrzeniach zaprezentowało tematykę Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada realizację 6 priorytetów, tj.:

–        promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;

–        wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury;

–        wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

–        zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;

–        wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

–        Zintegrowana Polityka Morska.

EFMR:

– to fundusz na rzecz polityki morskiej i rybołówstwa Unii Europejskiej na lata 2014–2020;

– to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

Więcej na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl

 

Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 23 marca 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Konferencja „Integracja Europy – jubileusz i nowe otwarcie”, zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Kancelarię Premiera. W Konferencji udział wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.  W zaproszeniu organizatorzy napisali: „Rozpoczęta po drugiej wojnie światowej integracja zapewniła Europie wiele dekad pokoju, stworzyła również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i rządów demokracji. W swój jubileuszowy rok Unia Europejska wkracza jednak osłabiona licznymi kryzysami i podziałami miedzy państwami członkowskimi. Przyszłość przyniesie kolejna wyzwania związane z globalnym bezpieczeństwem, migracjami, rozwojem gospodarczym, postępem technologicznym. Aby im sprostać, Unia Europejska musi na nowo zdefiniować swój model integracji. Powinien czerpać on siłę zarówno ze wspólnoty interesów, jak i z różnorodności doświadczeń i tożsamości narodów Europy.”

Otwarcia Konferencji dokonał Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego instytutu Spraw Międzynarodowych. Przemówienie na temat polskich działań w Unii Europejskiej w kontekście nadchodzących i koniecznych zmian wygłosiła Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP.

Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP

 Dalsza część Konferencji składała się z trzech paneli dyskusyjnych:

 1. Kryzys jako szansa. Europa w poszukiwaniu nowego modelu integracji.
 2. Oblężona twierdza czy imperium? Europa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa.
 3. Europa konkurencyjna i socjalna. W poszukiwaniu nowej polityki wzrostu gospodarczego.
Paneliści od lewej: Sławomir Dębski Dyrektor PISM, Konrad Szymański Sekretarz Stanu w MSZ, Krzysztof Szczerski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Jarosław Pietras Dyrektor Generalny Sekretariat Generalny Rady Europy.

Podczas trzeciego panelu, który poświęcony był problematyce gospodarczej, głos zabrał Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak. W swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę wyegzekwowania równego traktowania polskich przedsiębiorców na wszystkich rynkach Unii Europejskiej.

Od lewej: Konrad Szymański Sekretarz Stanu w MSZ, Janusz Cieślak Prezes EKB Polska i Sławomir Dębski Dyrektor PISM
Dr Jolanta Szymańska, PISM i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska