Spotkanie członków i przyjaciół Europejskiego Klubu Biznesu Polska z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W dniu 13 marca 2024 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie członków i przyjaciół Europejskiego Klubu Biznesu Polska z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i  Średnich Przedsiębiorców.  Spotkanie  otworzył Prezes EKB Polska Janusz Cieślak, który witając Gościa podkreślił jego osiągnięcia jako reprezentanta interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stojącego na straży ich praw, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.
Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Następnie głos zabrał Adam Abramowicz, który przedstawił  cały wachlarz spraw, którymi zajmował się w bieżącej kadencji oraz jak i w jaki sposób udało się rozstrzygnąć je na korzyść mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Omówił także kwestie, które są istotne dla przedsiębiorców i wciąż pozostają niezałatwione.  Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zebranych, którzy następnie zadawali pytania, a także wymienili wizytówki z naszym gościem.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

Prezes przypomniał także, że zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, jego kadencja trwa  6 lat i może być sprawowana przez tę samą osobę tylko jeden raz. Oceniając bardzo wysoko działalność na tym stanowisku Adama Abramowicza, Prezes EKB Polska  poinformował zebranych, że Stowarzyszenie wystosowało pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o wprowadzenie zmian w ustawie w taki sposób , aby obecny Rzecznik mógł sprawować tę funkcję jeszcze przez jedną kadencję.  Prezes wręczył Rzecznikowi kopię wystąpienia w tej sprawie do Premiera. Rzecznik dziękując  poinformował zebranych, że niezależnie od terminu upływającej kadencji będzie nadal działał w interesie małych i średnich przedsiębiorców w formule, która zostanie  przedstawiona przedsiębiorcom dodatkowo.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców zakończyło się indywidualnymi rozmowami przy kawie i ciasteczkach.

Spotkanie poprzedził wernisaż wystawy VIVA LA POLONIA w Sali księcia Janusza Radziwiłła, ekspozycji czasowej upamiętniającej Włochów, którzy podczas Powstania Styczniowego byli więźniami Cytadeli Warszawskiej. Ich losy były przykładem braterstwa Włochów i Polaków w walce o niepodległość. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie do dnia 17 marca 2024 r.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poseł Adam Abramowicz gościem EKB Polska.

W dniu 1 czerwca  2017 r., na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka, gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska był przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poseł Adam Abramowicz.  Przedstawiając Gościa Prezes Janusz Cieślak podkreślił, że od 1990 r. Adam Abramowicz jest przedsiębiorcą.

Poseł A. Abramowicz przedstawił propozycje zmian w przepisach podatkowych nad którymi pracował parlamentarny zespół pod jego przewodnictwem. Projekt nosi nazwę ustawy Dzierżawskiego  i jest zmodyfikowaną wersją projektu reformy finansów publicznych opracowaną przez Krzysztofa Dzierżawskiego w 2001 roku. Zakłada on gruntowną reformę sytemu podatkowego w Polsce a najistotniejsze zmiany to:

-znaczące uproszczenie przepisów podatkowych oraz ograniczenie wielkości administracji podatkowej;

– likwidacja obecnych składek na ZUS, PIT, i CIT oraz wprowadzenie jednego podatku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w  wysokości 25 proc. od całego funduszu płac;

-obniżenie kosztów pracy poprzez proponowane zmiany podatkowe;

–  wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 25%;

– wprowadzenie 1,5 % podatku obrotowego dla płatników CIT;

 –  obniżenie  składek do ZUS do 550 zł miesięcznie;

 -wprowadzenie  stawki  podatkowej 0,49 %. od przychodu banków i instytucji finansowych oraz 1,49% dla  przedsiębiorstw;

-opodatkowanie wypłacanych dywidend stawką 25 %;

– wprowadzenie stawek podatkowych od przychodu bez możliwości odliczania  jakichkolwiek  kosztów  uzyskania  przychodu.  Stawki  podatkowe  byłyby  zróżnicowane  w  zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zawierałyby się w przedziale od  3% do 15%;

– likwidacja tzw. „optymalizacji podatkowej” i wprowadzenie zasady, że wszystkie firmy płacą podatki;

– eliminacje patologii poboru podatku VAT, np. w związku z karuzelami VAT;

– wyeliminowanie  unikania  płacenia  podatku  CIT.

Podczas swojego wystąpienia Adam Abramowicz stwierdził, że  obecny system podatkowy jest zbyt skomplikowany i nieefektywny, co powoduje rożne nadużycia i sytuacje, w których jedne przedsiębiorstwa płaca podatki, a inne, skutecznie ich unikają. Jednocześnie podkreślił, że podstawą funkcjonowania silnego państwa jest sprawna gospodarka, a w Polsce ok. 60% wpływów do budżetu wypracowują małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego, zadaniem Państwa, jest wspieranie tych przedsiębiorstw oraz stworzenie takiego systemy podatkowego, który byłby im przyjazny. Na zakończenie swojego wystąpienia, Pan Poseł Abramowicz przytoczył wypowiedź  amerykańskiego ekonomisty,  laureata  Nagrody  Nobla z ekonomii w 1976 r., Miltona Friedmanna, który podczas wykładu dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z okazji wizyty w Polsce w 1989 roku powiedział ,że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne, jak Polska”.

Tradycyjnie już,  po zakończeniu wystąpienia Gościa rozpoczęła się ciekawa dyskusja na tematy szczególnie interesujące przedsiębiorców zrzeszonych w Europejskim Klubie Biznesu Polska. Spotkanie zwieńczył wpis posła Adama Abramowicza do Księgi Honorowych Gości.

Ustawa Dzierżawskiego  ustawa_dzierzawskiego

This slideshow requires JavaScript.