III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad był Hotel „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Zgodnie z zapisami Statutu zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Po przeprowadzeniu statutowych czynności formalnych Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 i 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka,
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik.

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka. Przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik ocena spotkała się z pełnym poparciem uczestników zgromadzenia.

III Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.
Przyjęto również w formie uchwały proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie, których celem jest ułatwienie zarządzania Stowarzyszeniem.

Walne Zgromadzenie było również okazją do przedstawienia nowych członków Zarządu Stowarzyszenia, którymi zostali:
Andrzej Malaga
Andrzej Olszewski
Jacek Sochan

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w miłej, koleżeńskiej atmosferze i przy tradycyjnie dobrej kuchni odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.