Podsekretarz Stanu w MSZ Marek Magierowski – gościem EKB Polska.

W dniu 26 marca 2018 r.  na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska był Wiceminister Spraw Zagranicznych Marek Magierowski. Tematyką spotkania członków oraz sympatyków Klubu, które odbyło się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie, były kierunki promocji zagranicznej oraz zakres i formy wspierania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedsiębiorców polskich na rynkach zagranicznych. Spotkanie było także okazją do szerszej debaty na temat rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami, Białorusią oraz krajami trzeciego świata, a także umacniania wizerunku i promocji Polski na arenie międzynarodowej.

Podsekretarz Stanu w MSZ Marek Magierowski i Prezes EKB Polska Janusz Cieślak.

Witając Gościa, Prezes Stowarzyszenia przypomniał przebieg kariery zawodowej Ministra oraz podkreślił obecnie zajmowane stanowisko – podsekretarza stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, polityki amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i bliskowschodniej.  Stwierdził, że inwestowanie za granicą może dostarczyć wielu korzyści, ale wymaga bardzo dobrej znajomości rynków lokalnych, a osiągnięcie pożądanych rezultatów wiąże się z poświęceniem znacznie większej ilości czasu, aniżeli inwestowanie w kraju.

Zabierając głos Minister Marek Magierowski stwierdził, że polskie przedsiębiorstwa coraz skuteczniej zaznaczają swoją obecność na zagranicznych rynkach, nawet takich, które do niedawna wydawały się egzotyczne lub mało dostępne. Często są pionierami i dlatego nie mogą opierać się na doświadczeniach poprzedników. Problemy, przed którymi stają, wymagają rozwiązań uwzględniających lokalną specyfikę prawną i społeczną. Mimo różnych trudności polskie firmy są aktywne w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Zadaniem MSZ jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do zagranicznych rynków polskim przedsiębiorcom. Ministerstwo udziela kompleksowych informacji zarówno gospodarczych, jak i dotyczących życia codziennego oraz nastrojów społecznych panujących w danym kraju.  Przedsiębiorcy często oczekują pomocy w sytuacjach skomplikowanych bądź niestandardowych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. „trudnych rynków”, gdzie bariery wejścia są wysokie, a reżim prawny nie jest dla nas do końca klarowny, a na pewno różni się od tego spotykanego w Europie na jednolitym rynku.  Na „trudnych rynkach” często bywają stosowane mechanizmy utrudniające wejście inwestorom zagranicznym, co powoduje konieczność podjęcia niezbędnych działań z obszaru dyplomacji ekonomicznej. Indywidualne interwencje lub oficjalne spotkania z udziałem dyplomatów nie tylko otwierają drzwi, ale także pomagają rozwiązywać konkretne problemy.  Minister podkreślił, że polskie firmy mogą liczyć na wsparcie polskich placówek dyplomatycznych i ambasadorów. W szczególności MSZ podejmuje  różne niestandardowe, ale często niezbędne działania, aby skutecznie rozwiązywać problemy polskich przedsiębiorców inwestujących zagranicą. Jeśli polski biznes jest dyskryminowany, interwencja dyplomaty jest absolutnie konieczna. Nie chodzi tylko o sam akt sprzeciwu, ale też o efekt pozytywnego rozstrzygnięcia danego problemu. Obecnie MSZ pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wzmocnienia procedur oraz lepszego wyposażenia placówek, aby poprawić ich możliwości podejmowania skutecznych działań w interesie polskiego biznesu.

Sukcesy rodzimych przedsiębiorców w obszarze ekspansji międzynarodowej nie wynikają tylko z przewagi kosztowej. Polska gospodarka charakteryzuje się wysoką innowacyjnością i bardzo wysoką jakością produkcji, co w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami decyduje o konkurencyjności polskich spółek. Relacja jakości do kosztów powoduje, że coraz częściej polscy przedsiębiorcy są obecni na wymagających rynkach i nie muszą to wcale być przedsiębiorstwa o dużej skali produkcji. Warto przyglądać się spółkom, które odniosły sukces, po to, żeby na ich przykładzie budować własną strategię rozwoju.

Minister Marek Magierowski podkreślił, że dzisiaj strategicznym interesem Polski jest dbałość o rozwój i ekspansję polskich firm, dlatego podczas wizyt oficjalnych oprócz agendy politycznej istnieje możliwość zaprezentowania tamtejszej administracji przykładów polskich firm gotowych zaistnieć na lokalnych rynkach. Z kolei przedsiębiorstwa mają możliwość pokazania swojej oferty oraz pomysłów na inwestycje w danym kraju. W efekcie nie tylko ci, którzy podejmują ostatecznie decyzje o wyborze produktów czy doborze partnerów biznesowych, ale również najwyżsi przedstawiciele administracji danego kraju otrzymują obszerną informację na temat polskiej oferty. Jeśli taka prezentacja i wymiana informacji odbywa się w ramach oficjalnej misji polskiego rządu, to partnerzy otrzymują także ważny sygnał, że firma jest godna zaufania.

W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w dyskusji i otwartej rozmowie z Ministrem Markiem Magierowskim.

Spotkanie zwieńczył cocktail w trakcie którego, każdy indywidualnie mógł porozmawiać z uczestnikami spotkania wymieniając się własnymi doświadczeniami i opiniami na tak ważny dziś temat.

This slideshow requires JavaScript.