Regulamin Przyznawania Nagród

Regulamin

przyznawania Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1. Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska przyznawane są w celu popularyzacji i promocji osób fizycznych, firm, instytucji  i organizacji społecznych, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury, sportu a także popierania współpracy i integracji europejskiej oraz osiągnęły europejski lub światowy poziom w swojej działalności krajowej lub zagranicznej. Celem przyznawania nagród jest także popularyzacja i promocja  działalności społecznej.

2. Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska są nagrodami honorowymi. Nominowani i laureaci nie ponoszą i nie  otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, mogą natomiast wykorzystywać  fakt  przyznania  nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych.

 II.    KATEGORIE PRZYZNAWANYCH  NAGRÓD.

Przyznawana jest nagroda główna

Nagroda główna „VICTORIA EUROPAE” przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.

oraz pięć nagród w następujących kategoriach:

Nagroda „ENTREPRENEUR MAGNUS” (wybitny przedsiębiorca), przyznawana jest osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze.

Nagroda „BENE MERITUS” (dobrze zasłużony) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej przez nich dziedzinie.

Nagroda „SIGNUM TEMPORIS” (znak czasu), przyznawana jest  osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda „PRO  FUTURO” (dla przyszłości ), przyznawana jest osobom fizycznym, firmom,  instytucjom i organizacjom społecznym za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu.

Nagroda „PRO PUBLICO BONO” (za działalność społeczną) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom,  instytucjom i organizacjom społecznym za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

III.    TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW NAGRÓD.

1.    Składanie wniosków.

Wnioski o przyznanie nagród składać mogą do  Biura Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska:

a)      organizacje społeczne,

b)      jednostki samorządu terytorialnego,

c)      członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska,

d)     przedstawiciele mediów ( prasy, radia, telewizji ).

2. Nominowanie do nagrody.

Biuro Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska każdego roku przygotowuje listę kandydatów  do nagród. Lista ta jest przedstawiana na posiedzeniu Zarządu, który  dokonuje wyboru nominowanych.

 3. Przyznanie nagród.

Wyboru nagrodzonych spośród nominowanych przez Zarząd kandydatów dokonuje Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapituła pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem. Protokół z posiedzenia Kapituły jest przedstawiany Zarządowi Stowarzyszenia.

 IV. WARUNKI DOBORU KANDYDATÓW DO NAGRÓD.

Nominowanymi do nagród mogą być kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

2.    Przestrzegają przepisy prawa.

3.    Osiągają wybitne wyniki w  pracy lub działalności.

4. Posiadają znaczące osiągnięcia służące wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu lub integracji europejskiej, a w przypadku nagrody za działalność  społeczną – osiągnięcia zawodowe służące dobru społeczeństwa.

 V. MIEJSCE  I FORMA WRĘCZENIA NAGRÓD.

1.      Nagrody przyznawane są raz w roku i wręczane na  uroczystej Gali organizowanej przez Europejski Klub Biznesu Polska.

2.   Laureaci otrzymują statuetkę odpowiednią do kategorii wręczonej nagrody oraz dyplom.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.  Laureaci nie mogą powtórnie ubiegać się o  nagrodę  w tej samej kategorii.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Dzień ogłoszenia na stronie internetowej: Warszawa, dnia 05 maja 2014 r.