Sławomir Kowalski

Sławomir Kowalski ukończył studia w zakresie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał  tytuł magistra w roku 1993, a następnie doktora nauk humanistycznych w roku 1999. W latach 1993-2012 prowadził zajęcia ze studentami w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako archeolog uczestniczył w wielu projektach badawczych na terenie Syrii, Libanu, Włoch, Francji, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Bułgarii i Turkmenistanu.  W roku 1998 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Systemów Informacji, a następnie w Departamencie Ameryk oraz w Centrum Operacyjnym. Pracował na placówkach zagranicznych w Kanadzie, Libanie, Kenii, Albanii i Norwegii. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

W latach 2013-2019 służył w Ambasadzie RP w Oslo kierując Wydziałem Konsularnych jako Konsul RP. Komórka ta obsługiwała ponad 100-tysięczną Polonię mieszkającą i pracującą w tym kraju. Zdecydowana większość Polaków w Norwegii to migracja zarobkowa korzystająca w otwarcia tamtejszego rynku pracy po akcesji Polski do UE w roku 2004. Wśród najtrudniejszych spraw, z którymi Polacy zwracali się o pomoc do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo były te dotyczące opieki nad małoletnimi obywatelami RP, w szczególności przejęcia pieczy nad polskimi dziećmi przez norweskie służby socjalne.

Wysoki poziom emocji w tych spraw powodował, że S. Kowalski jako konsul koncentrował się na bieżącej sytuacji polskich dzieci w pieczy zastępczej i monitorowaniu przestrzegania ich praw wynikających z podpisanej i ratyfikowanej przez Norwegię konwencji o prawach dziecka. Okazało się, że w tym względzie pojawiło się wiele wyzwań. S. Kowalski współpracował z miejscowymi prawnikami, psychologami, lekarzami i polskimi duszpasterzami. Wspólnie stworzono system wsparcia dla rodziców oraz ofertę pomocy dla dzieci w pieczy zastępczej. W celu zagwarantowania ich praw. S. Kowalski podejmował wysiłki na rzecz realizacji praw obywateli polskich, w tym małoletnich, do kontaktu z konsulem w oparciu o konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych, której stronami są zarówno Polska jak i Norwegia. Okazało się, że kontakt z dzieckiem w pieczy zastępczej w języku ojczystym jest kluczowy dla zrozumienia sytuacji psychicznej dziecka po odseparowaniu od rodziców biologicznych, szczególnie gdy podstawy do separacji budziły wątpliwości. S. Kowalski spotykał się z polskimi dziećmi w pieczy zastępczej, asystował polskim rodzicom i dzieciom podczas kontaktów ze służbami socjalnymi, obserwował spotkania polskich rodziców z odebranymi dziećmi, spotykał się z prawnikami, psychologami oraz lekarzami, podejmował interwencje w celu zabezpieczenia praw dzieci wynikających z konwencji o prawach dziecka (w szczególności prawa do zachowania tożsamości, ciągłości środowiska wychowawczego, regularnych kontaktów z rodzicami oraz prawa do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną), występował do organów kontrolnych o zbadanie sytuacji dzieci polskich, których prawa w pieczy zastępczej nie były respektowane.

W styczniu 2019 roku władze norweskiego wydaliły S. Kowalskiego uznając go za persona non grata. Podczas pobytu w Norwegii S. Kowalski prowadził 215 spraw z zakresu opieki dotyczących 357 małoletnich. Spośród około 125 dzieci polskich w pieczy zastępczej norweskich służb socjalnych w tym okresie przy jego wydatnej pomocy na łono rodziny biologicznej powróciło 60.

W roku 2016 Minister Spraw Zagranicznych przyznał mu nagrodę im. A. Kremera “Konsul Roku”. S. Kowalski za swoją działalność w Norwegii w roku 2019 został wyróżniony przez Ministra Sprawiedliwości medalem “Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Podczas kongresu Skandynawskiego Komitetu na rzecz Praw Człowieka w roku 2019 został wyróżniony za działalność w Norwegii na rzecz ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Wyróżnienie to nastąpiło wkrótce po ogłoszeniu wyroku Wysokiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Strand Lobben przeciwko Norwegii stwierdzającego pogwałcenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Nagrodę BENE MERITUS 2019 DOBRZE ZASŁUŻONY  Sławomirowi Kowalskiemu wręczyli  Piotr  Wawrzyk, Sekretarz Stanu w MSZ,  prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.