Mateusz Morawiecki

Europejski Klub Biznesu Polska podchodzi do kwestii biznesowych holistycznie. Dostrzega znaczenie dla przedsiębiorczości kultury, nauki, mediów i całego otoczenia. Taka kompleksowość oznacza synergię działalności gospodarczej z innymi dziedzinami w wyniku czego następuje wszechstronny rozwój społeczeństwa, humanitaryzm i poprawa poziomu życia. Stowarzyszenie w swoim działaniu hołduje przyjętym przez siebie zasadom oraz systemowi wartości i ideałów, uznając je za nadrzędne i ponadczasowe. Są to: kultura, etos, moralność, etyka oraz solidarność społeczna. Właśnie na te wartości są ukierunkowane nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska, jako ich personifikacja.

Nagroda główna Europejskiego Klubu Biznesu Polska Victoria Europae Victoria Europejska jest nagrodą za szczególne dokonania skutkujące podniesieniem prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.

W 2017 roku jej laureatem został Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów w uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podnoszenia jej rangi na arenie międzynarodowej. Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki ze względu na niezwykle szerokie spektrum podejmowanych tematów, 20 działań i oddziaływań realnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i usuwanie przeszkód w jej funkcjonowaniu. Poprzez podejmowane decyzje kształtuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców, stoi na straży gwarancji dotyczących wolności gospodarczej zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także określa zakres partnerstwa na linii administracja publiczna – przedsiębiorca.

Mateusz Morawiecki systematycznie i chętnie spotyka się z przedsiębiorcami, wsłuchuje się w ich głosy i prowadzi z nimi dialog. Uczestniczy w ważnych przedsięwzięciach międzynarodowych: bilateralnych i multilateralnych, podczas których skutecznie zachęca inwestorów do współpracy z naszym krajem oraz przedstawia przyjęte w Polsce rozwiązania. W relacjach międzynarodowych aktywnie prezentuje polską rację stanu i zabiega o realizację interesu polskiej gospodarki.

Pod kierunkiem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów zostały opracowane dwa ważne dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym:

• Konstytucja biznesu;
• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Konstytucja biznesu jest dokumentem długo oczekiwanym. Głównym jej celem jest zagwarantowanie praw przedsiębiorców. Przewiduje ona m.in. powołanie rzecznika przedsiębiorców, co było postulatem Europejskiego Klubu Biznesu Polska już w 2013 r. oraz zostało skonkretyzowane w projekcie ustawy autorstwa ówczesnego członka Zarządu naszego Stowarzyszenia. Pomimo przedłożenia projektu przedstawicielom Klubów Poselskich w Sejmie, nie uzyskał on wówczas poparcia. Teraz ma szansę na realizację, czego oczekujemy.

Jednym z podstawowych aspektów ważnych dla przedsiębiorcy jest przejrzystość prawa i interpretacji przepisów, a co za tym idzie pewność prawa. Pewność prawa jest podstawowym sprzymierzeńcem przedsiębiorcy i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zarówno bieżącej działalności, jak i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Pewność prawa przynosi przedsiębiorcom także efekty wymierne chociażby poprzez zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną, a także kosztów długoletnich procesów sądowych. Nawiązanie do słynnej tzw. ustawy Wilczka zgodnie z którą, to co nie jest zabronione, jest dozwolone jest także związana ze wspomnianą powyżej pewnością prawa. Podobnie patrzymy na propozycje wprowadzenia zasady „milczącej zgody urzędu”, czy tłumaczenia wszelkich niejasności na korzyść przedsiębiorcy.

Optymistycznie również spoglądamy na propozycje stosowania przez urzędy kar adekwatnych do przewinień. Zdecydowanie buduje to poczucie sprawiedliwości oraz służy utrwalaniu dobrych, pozytywnych relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Mamy również nadzieje, że zlikwiduje to dość słynne przypadki, w których za drobne przewinienie (np. za pomyłkę na fakturze w wysokości kliku groszy), była naliczana kara wielokrotnie wyższa do ewentualnych strat poniesionych przez skarb państwa i niewspółmiernie wysoka do popełnionego błędu.

Zasadne jest także powołanie wspólnej komisji rządu i przedsiębiorców jako stałego forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców, której zadaniem będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Europejski Klub Biznesu Polska popiera sugestię prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego aby rozszerzyć taką komisję także o przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Bardzo istotne jest położenie nacisku na budowanie partnerskich relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i „życzliwej neutralności”. Na podstawie przedstawionych założeń Konstytucji biznesu można wnioskować, że zmianie uległo postrzeganie przedsiębiorców – wreszcie uznano, że są oni solidnym fundamentem budowania zamożności i rozwoju polskiego społeczeństwa.

Drugi dokument Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). jest kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Strategia jest już realizowana przez konkretne działania i projekty, jakie zostały podjęte na przestrzeni ostatniego roku przez Rząd RP oraz podległe mu instytucje, w ramach zmiany paradygmatu rozwojowego Polski. Zwiększenie udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, nowa jakość polityki eksportowej, pakiet ułatwień dla firm, efektywne zjednoczenie instytucji rozwoju, czy zdolność pozyskiwania zaawanasowanych technologicznie inwestycji polskich i zagranicznych typu greenfield – to tylko kilka przykładów ze zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć. Dowodzą one skuteczności Strategii, ale przede wszystkim obrazują, jak potężny i pozytywny potencjał rozwojowy drzemie w polskiej gospodarce oraz polskiej przedsiębiorczości.

Została wypracowana śmiała wizja rozwojowa połączona z ekonomicznym pragmatyzmem, której celem jest wzmocnienie i unowocześnienie polskiej gospodarki oraz znaczące podniesienie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez polskie firmy. Służyć mają temu, stworzone w ramach Strategii, nowe instrumenty rozwoju (produkty finansujące i programy wsparcia) dla priorytetowych obszarów takich, jak: ekspansja międzynarodowa, przemysły przyszłości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo inwestycyjne z samorządami, rozwój rynku venture capital w Polsce, czy rozwój zrównoważony terytorialnie, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych oraz inwestycji w obszarach dotychczas zaniedbanych.

Strategia zorientowana jest na odpowiedzialny i solidarny rozwój oraz stawia za cel wyzwolenie przedsiębiorczości, wynalazczości i produktywności. Spójność pomiędzy szeroko zakrojonymi programami społecznymi, przeznaczeniem dziesiątków miliardów złotych rocznie na wyrównanie szans społecznych, a rozwojem gospodarczym i zapewnieniem finansowania zarówno projektów gospodarczych, jak i społecznych, jest kluczem do powodzenia Strategii. Choć istnieje naturalna konkurencja między celami polityki społecznej i polityki rozwojowej, to Strategia zakłada, że jej zredukowanie będzie możliwe na skutek wprowadzenia programu uszczelnienia systemu podatkowego. To jest warunek sine qua non rozwoju przy utrzymaniu równowagi budżetowej i trwałości programów solidarnościowych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju tworzy przestrzeń do wykorzystania wielkich, nowych szans w procesach gospodarczych. A równocześnie daje nadzieję na wzrost dla wszystkich warstw społecznych. Tworzy mechanizmy efektywnej współpracy wewnątrz branż i pomiędzy różnymi sektorami gospodarki narodowej. Równoważy dążenie do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw z polityką solidarnościową. Jednoczesna konkurencja i współpraca w różnych obszarach sektorowych tworzy nowe perspektywy rozwoju. Połączenie świata nauki, badań i wdrożeń ze środowiskami biznesu, pozwoli na nową jakość i wyższą rentowność całej gospodarki.

Życiorys

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Jest polskim menedżerem, bankowcem i politykiem.

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem rozwoju i finansów. Od 16 listopada 2015 do 29 września 2016 r. sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju.

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest także absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern, Evanston w Stanach Zjednoczonych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 1998–2001 był członkiem rad nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Energetycznego Wałbrzych. Zasiadał też w sejmiku dolnośląskim I kadencji. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. 23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zna biegle język angielski i niemiecki. Posługuje się również językiem rosyjskim.

Prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski wygłasza laudację na cześć Mateusza Morawieckiego,
Laureata głównej nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA.

List Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, wystosowany
z okazji otrzymania nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA odczytała
i Nagrodę w imieniu Laureata odebrała Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju i Pełnomocnik Rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.
Nagrodę wręczyli: prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród
i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

This slideshow requires JavaScript.