Statut Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie.

Wersja PDF do pobrania:


 

Statut
Europejskiego Klubu Biznesu Polska Stowarzyszenie
(tekst jednolity z dnia 05 grudnia 2022 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie”. Stowarzyszenie jest dobrowolną, ogólnopolską organizacją środowiskową i w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie, z chwilą wpisania do KRS posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) niniejszego Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Mościska, gmina Izabelin, powiat Warszawski Zachodni..
3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały regionalne oraz zagraniczne. Oddziały regionalne będą obejmowały zasięgiem działania jedno lub kilka województw, natomiast oddziały zagraniczne będą obejmowały zasięgiem jedno państwo.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i stowarzyszeń.

§ 5

1. Stowarzyszenie nie jest organizacją zarobkową. Samodzielnie, w granicach prawa, wyznacza swoje cele, opracowuje programy działania i struktury organizacyjne dla ich realizacji oraz formy realizacji zadań statutowych.
2. Środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w granicach określonych przez odrębne przepisy, o ile taką decyzję w formie uchwały podejmie Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu określi szczegółowy zakres działalności gospodarczej.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem graficznym (logo) oraz posiadać własną odznakę.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej, owalnej i odznaczenia z napisem: Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie.

§ 8

Językiem urzędowym Stowarzyszenia jest język polski.

§ 9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

II. CELE i ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10

Cele stowarzyszenia są następujące:
1. Popieranie rozwoju przedsiębiorczości.
2. Inspirowanie i aktywne wspieranie organizacji, ruchów społecznych i zawodowych popierających rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu.
3. Wspieranie polskich i międzynarodowych projektów mających na celu rozwój i integrację gospodarki, nauki, kultury i sportu.
4. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia poza granicami krajów ich pochodzenia, w szczególności współpraca z organami ustawodawczymi i wykonawczymi Unii Europejskiej.
5. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadr kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodej generacji.
6. Popieranie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki, nauki i kultury.
7. Działalność kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz przedsiębiorców i osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą.
8. Podnoszenie wiedzy przedsiębiorców i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ekonomii, finansów i prawa.

§ 11

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Propagowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Popieranie obywatelskiego zaangażowania społecznego oraz wzmacnianie więzi i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
3. Wymianę informacji gospodarczych, naukowych legislacyjnych oraz dotyczących kultury.
4. Organizowanie międzynarodowych seminariów, narad i konferencji oraz spotkań ze znanymi osobami z kręgów gospodarczych, naukowych i politycznych.
5. Wspieranie działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia.
6. Kształtowanie i propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej.
7. Pomoc organizacyjna i prawna dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8. Opiniowanie i konsultowanie regulacji prawnych Polskich i unijnych, mających wpływ na realizację celów Stowarzyszenia.
9. Spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, przedstawicielstwami handlowymi, ludźmi nauki, kultury, sportu, przedsiębiorcami, praktykami w zakresie ekonomii, prawa i finansów.

§ 12

Stowarzyszenie może dla realizacji swoich celów statutowych zatrudniać pracowników.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Wspierających
3. Członków Honorowych

§ 14

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są, na zasadzie dobrowolności, niepozbawione praw publicznych pełnoletnie osoby fizyczne obywatelstwa polskiego lub cudzoziemcy zamieszkali w Polsce, a także cudzoziemcy zamieszkali poza granicami Polski, popierający cele Stowarzyszenia.

§ 15

Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne.

§ 16

Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu ma prawo nadania osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub jego rozwój, godność członka honorowego. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego poza prawem wyborczym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 17

1. Przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, poprzedzonej złożeniem deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją innego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, jak również zobowiązaniem do płacenia składki członkowskiej.
2. Wzór pisemnej deklaracji oraz wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu do Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty podjęcia uchwały.
4. Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia nie służy odwołanie.

§ 18

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, złożonego pisemnie Zarządowi.
b. wykluczenia decyzją Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, spowodowanego:
• działaniami sprzecznymi ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków lub uchwałami Zarządu,
• nieusprawiedliwionym uchylaniem się od uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
• zaleganiem z opłatami składek przez co najmniej 3 (słownie: trzy) miesiące po upływie roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.
c. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
2. Przy podejmowaniu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Członka Zarządu, zainteresowany Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu.
3. W przypadku decyzji Zarządu o wykluczeniu zainteresowanemu członkowi przysługuje w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia mu uzasadnionej na piśmie uchwały Zarządu, prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 19

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem Członków Honorowych i Wspierających.
2. Zgłaszać wnioski w celu usprawnienia działalności Stowarzyszenia.
3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Nosić odznakę Stowarzyszenia.
5. Korzystać ze wszystkich obiektów i urządzeń należących do Stowarzyszenia oraz oferowanych świadczeń zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd.

§ 20

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu.
2. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i wspierać realizację jego celów.
3. Terminowo uiszczać składki członkowskie.
4. Przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.
5. Przestrzegać przepisów obowiązującego prawa oraz zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 21

Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 22

1. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia biorą udział w działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
2. Członkowie Zwyczajni i Honorowi uczestniczą osobiście w jego działalności.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 (słownie: pięć) lat.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 26

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd listownie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maili, co najmniej raz w roku. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania powinno być wysłane minimum 14 dni /słownie czternaście/ przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków i powinno zawierać określenie: terminu, miejsca i porządku dziennego obrad.
2. Zarząd jest zobowiązany na wniosek ¼ (słownie: jednej czwartej) Członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym przez wnioskodawców. Nadzwyczajne Zebranie Członków nie może zmieniać określonego przez Zarząd porządku obrad. Żądanie zwołania Zebrania powinno być złożone w formie pisemnej i doręczone Zarządowi na co najmniej 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni przed planowanym terminem Zebrania.
3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony ½ (słownie: jedna druga) godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników Zebrania. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą Członkowie Zwyczajni. Przedstawiciele Członków Wspierających i Członkowie Honorowi Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wyłącznie z głosem doradczym.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Uchwalanie zmian Statutu,
6. Podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia przez Stowarzyszenie w innych organizacjach,
7. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na kolejną kadencję,
8. Rozpatrywanie odwołań Członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
9. Rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. Z każdego Walnego Zebrania Członków zostaje sporządzony protokół, który podpisuje protokolant i Przewodniczący Zebrania.
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych.

§ 30

1. Zarząd składa się z 5 do 16 członków, w tym Prezesa i od 2 do 4 Wiceprezesów.
2. Prezesa i Członków Zarządu wybiera na 5 letnią (słownie: pięcioletnią) kadencję i odwołuje, w tajnym głosowaniu Walne Zebranie Członków.
3. Wiceprezesów wybiera ze swego składu Zarząd na wniosek Prezesa. Zarząd może odwołać członka zarządu z pełnionej funkcji wiceprezesa i powołać na tę funkcję innego członka zarządu.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia oraz ich wykluczanie,
c) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia Członków Stowarzyszenia w działalności lub pełnieniu funkcji w przypadku:
–  wniosku zainteresowanego,
–  niemożności pełnienia funkcji,
–  naruszenia obowiązków wynikających z § 20 Statutu.
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) przyznawanie, na wniosek Prezesa, nagród o charakterze rzeczowym lub finansowym.
i) powoływanie, koordynowanie działalności oraz rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w postaci oddziałów regionalnych oraz zagranicznych.
2. Zarząd powołuje Kapitułę Nagród, Komisje Problemowe i ekspertów.
3. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy Biura kierowanego przez Dyrektora Biura Zarządu.
4. Zarząd na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Zarządu oraz zatwierdza regulamin pracy Biura.
5. Do ważności uchwał Zarządu podejmowanych na posiedzeniach wymagana jest obecność 1/2 (słownie: jednej drugiej) aktualnego składu Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniach jawnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, które podpisuje protokolant i Prezes lub z upoważnienia Prezesa prowadzący w jego imieniu obrady Zarządu Wiceprezes.

§ 32

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) Członek Zarządu,
b) osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborze posiedzeniu, wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej winno odbyć się nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty jej wyboru.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej 3 (słownie: trzech) członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień w zakresie jego działalności.
3. Komisja Rewizyjna występuje do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu w formie uchwały, jedynie spośród Członków Stowarzyszenia. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz dotacji otrzymanych według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych do kwoty jednorazowej 100 tysięcy pln /słownie: sto tysięcy/, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. W przypadku podejmowania decyzji majątkowych w kwocie przekraczającej 100 tysięcy pln /słownie: sto tysięcy/ do podejmowania decyzji uprawniony jest Prezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu lub trzech Członków Zarządu działających łącznie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków .
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidacji dokonuje Zarząd.

§ 37

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów członków obecnych na Zebraniu Członków.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).