Promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach Gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbyła się  w dniu 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Arkadach Kubickiego miała miejsce promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które, na specjalnie do tego wydzielonych przestrzeniach zaprezentowało tematykę Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada realizację 6 priorytetów, tj.:

–        promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;

–        wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury;

–        wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

–        zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;

–        wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

–        Zintegrowana Polityka Morska.

EFMR:

– to fundusz na rzecz polityki morskiej i rybołówstwa Unii Europejskiej na lata 2014–2020;

– to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

  • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
  • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
  • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
  • ułatwianie dostępu do finansowania.

Więcej na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl

 

Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 23 marca 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Konferencja „Integracja Europy – jubileusz i nowe otwarcie”, zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Kancelarię Premiera. W Konferencji udział wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.  W zaproszeniu organizatorzy napisali: „Rozpoczęta po drugiej wojnie światowej integracja zapewniła Europie wiele dekad pokoju, stworzyła również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i rządów demokracji. W swój jubileuszowy rok Unia Europejska wkracza jednak osłabiona licznymi kryzysami i podziałami miedzy państwami członkowskimi. Przyszłość przyniesie kolejna wyzwania związane z globalnym bezpieczeństwem, migracjami, rozwojem gospodarczym, postępem technologicznym. Aby im sprostać, Unia Europejska musi na nowo zdefiniować swój model integracji. Powinien czerpać on siłę zarówno ze wspólnoty interesów, jak i z różnorodności doświadczeń i tożsamości narodów Europy.”

Otwarcia Konferencji dokonał Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego instytutu Spraw Międzynarodowych. Przemówienie na temat polskich działań w Unii Europejskiej w kontekście nadchodzących i koniecznych zmian wygłosiła Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP.

Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP

 Dalsza część Konferencji składała się z trzech paneli dyskusyjnych:

  1. Kryzys jako szansa. Europa w poszukiwaniu nowego modelu integracji.
  2. Oblężona twierdza czy imperium? Europa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa.
  3. Europa konkurencyjna i socjalna. W poszukiwaniu nowej polityki wzrostu gospodarczego.
Paneliści od lewej: Sławomir Dębski Dyrektor PISM, Konrad Szymański Sekretarz Stanu w MSZ, Krzysztof Szczerski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Jarosław Pietras Dyrektor Generalny Sekretariat Generalny Rady Europy.

Podczas trzeciego panelu, który poświęcony był problematyce gospodarczej, głos zabrał Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak. W swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę wyegzekwowania równego traktowania polskich przedsiębiorców na wszystkich rynkach Unii Europejskiej.

Od lewej: Konrad Szymański Sekretarz Stanu w MSZ, Janusz Cieślak Prezes EKB Polska i Sławomir Dębski Dyrektor PISM
Dr Jolanta Szymańska, PISM i Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska