Prezes EKB Polska członkiem Komitetu Honorowego Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej.

W dniu 23 maja br. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi odbyła się Konferencja Naukowa „Zarządzanie w XXI wieku. Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacji przyszłości”.  Wydarzenie objęte zostało Patronatem Merytorycznym przez Europejski Klub Biznesu Polska. Członkiem Komitetu Honorowego pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. dr h.c., multi Bogdana Nogalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania oraz promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie wymuszają stały rozwój, który nie może opierać się na schematach. Celem Konferencji była próba odpowiedzi na pytania: czego należy uczyć w dziedzinie zarządzania?; jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? oraz zdiagnozowania wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

SESJE NAUKOWE:
1. Polityka społeczna – przyszłość pracy w XXI wieku.
Sytuacja demograficzna, zmiany na rynku pracy, migracje, wydłużanie się życia, globalizacja i związana z nią rosnąca konkurencyjność to zjawiska, które wpływają na poszczególne kraje i społeczności zarówno w wymiarze regionalnym jak i lokalnym. Również rodzą istotne wyzwania i postulaty pod adresem polityki gospodarczej i społecznej ale też konieczność sprostania tym wyzwaniom i wskazanie kierunków działań.
2. Zarządzanie logistyką w agrobiznesie.
Agrobiznes, zwany też gospodarką żywności, to zestaw działań ekonomicznych obejmujących każdy podmiot biorący udział w wytwarzaniu żywności i dostarczaniu jej do konsumenta. Zarządzanie logistyczne w agrobiznesie, określane jest powiązaniami w łańcuchach logistycznych między przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi. Skuteczny agrobiznes jako kategoria ekonomiczna nie może funkcjonować efektywnie bez struktur logistycznych, ponieważ tylko odpowiednie rozwiązania logistyczne uczynią ten sektor nowoczesnym i konkurencyjnym.
3. Społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania organizacji.
Społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania organizacji wpisują się w dzisiejszy sposób zarządzania firmą wykraczający poza narzucane jej przez prawo zobowiązania. Rzeczywistość sprawia, że sfera zewnętrzna i wewnętrzna organizacji przenikają się wzajemnie. Związek pomiędzy wewnętrznymi działaniami organizacji a jej zewnętrznym otoczeniem jest bardzo silny. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest rozumiana właściwie jako połączenie działań, które zmierzają do efektywniejszego, pod względem ekonomicznym, społecznym, etycznym i środowiskowym funkcjonowaniem systemu zarządzania organizacją.
4. Rola i znaczenie kobiet w biznesie.
W ostatnim czasie zauważyć można rosnącą rolę kobiet w kreowaniu przedsiębiorczości. Niestety w dalszym ciągu kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwami, podejmowaniu decyzji czy też w realizacji celów organizacji. Coraz więcej organizacji zaczyna doceniać zalety płynące z awansowania kobiet na stanowiska kierownicze. Dzięki temu udaje się w pełni wykorzystać ich potencjał zawodowy, a także osiągać lepsze wyniki w działalności biznesowej. Taka świadomość nie jest jednak powszechna.
5. Komunikacja i kształtowanie kultury organizacyjnej.
Kultura organizacyjna to droga do efektywnego realizowania celów organizacji, ale z drugiej strony to również źródło trudności. Pytanie jak komunikować się i kształtować pożądaną kulturę organizacyjną, aby przyczyniała się do budowania pożądanego klimatu wewnątrz organizacji zadaje sobie dzisiaj wiele firm. Kultury organizacyjnej nie da się również ukształtować z dnia na dzień i na stałe, gdyż jest żywa i zmienna. Wymaga pełnej świadomości w działaniach zarządczych, jak i wizji do której się zmierza.

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak wziął udział panelach dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.